siam paragon development co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • พนักงานขายประจำร้าน Loft พาราไดซ์ศรีนครินทร์
  • มีประสบการณ์ตรงการขายจากธุรกิจค้าปลีก/ ห้าง
  • อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิม.6 ขึ้นไป
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ไฟฟ้ากำลัง
  • ไฟฟ้าแรงดันสูง ไฟฟ้าแรงดันต่ำ
  • วางแผนและดูแลระบบเมนไฟฟ้า
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือ ปวช.- ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเข้างานเป็นกะได้ ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • วิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • พัฒนาขั้นตอนการทำงานเพื่อยกระดับงานในด้านวิศวกรรม
  • พัฒนาทีม
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ดูงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล/สุขาภิบาล
  • ควบคุมการก่อสร้าง(เป็นงานสร้างใหม่)
  • ก่อสร้างคอนโด อาคาร ห้าง
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • เตรียมการวางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี
  • ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • มีความรู้ด้านวิศวกรรม
  Siam Piwat Company Limited's banner
  Siam Piwat Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Bachelor’s Degree in Business Management
  • At least 3-5 yrs’ experience in Project Management
  • BTS Siam station