seacon co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Seacon Co., Ltd.'s banner
  Seacon Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสถาปัตยกรรม
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้านพักอาศัยอย่างน้อย 15
  Seacon Co., Ltd.'s banner
  Seacon Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • การศึกษา : ขั้นต่ำ ปวส.ไม่เกินปริญญาตรี
  • ถ่ายภาพนิ่ง และถ่าย VDO งานต่างๆ
  • ทำ Artwork งาน Online-Offline ทั้งหมด
  Seacon Co., Ltd.'s banner
  Seacon Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 16K - 20K /เดือน
  • ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
  • ผ่านงานจัดซื้อด้านก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี