ramathibodi foundation
  Suggestions will appear below the field as you type
  Ramathibodi Foundation's logo

  Marketing Expert

  Ramathibodi Foundation
  Rajthevee
  • พัฒนากลยุทธ์และแผนงานด้าน Donator Journey
  • มีประสบการณ์วางแผนการตลาดและ CRM
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์เป็นระบบ
  Ramathibodi Foundation's logo
  Rajthevee
  • มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาองค์กรและกระบวนการทำงาน
  • มีความรู้ด้าน IT
  • เข้าใจและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ดี
  Ramathibodi Foundation's logo
  Rajthevee
  • ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
  • มีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย
  Ramathibodi Foundation's logo
  Rajthevee
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ
  • Payroll and Recruitment end to end process
  • ประสบการณ์ในงาน HRM ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  Ramathibodi Foundation's logo
  Rajthevee
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 7 ปี ด้านบัญชี
  • มีความรู้เรื่องบัญชี การเงิน มาตรฐานทางบัญชี ภาษ