puun intelligent co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s banner
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s logo
  ดินแดงTHB 30K - 35K /เดือน
  • พัฒนาความรู้ในด้านการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ
  • ได้ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ Tech Startup
  • ได้เรียนรู้ startup ecosystem แบบต้นจนจบ
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s banner
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s logo
  ดินแดงTHB 30K - 35K /เดือน
  • พัฒนาความรู้ในด้านการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ
  • ได้ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ Tech Startup
  • ได้ฝึกฝนสร้างสรรค์ เพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s banner
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s logo
  ดินแดงTHB 16K - 25K /เดือน
  • พัฒนาความรู้ในด้านการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ
  • พัฒนาความรู้ในด้านบัญชีและ operation ในธุรกิจ SMEs
  • ได้ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจ Tech Startup