pruksa real estate public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED (Pruksa Real Estate)'s banner
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED (Pruksa Real Estate)'s logo
  พญาไท
  • มีทักษะด้านการตลาดดิจิทัล
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  Sena Development Public Company Limited's banner
  Sena Development Public Company Limited's logo
  ชลบุรี
  • ผู้จัดการโครงการ / Project Manager
  • ควบคุมงานก่อนสร้างแนวราบ
  • บ้านเดี่ยว / ทาวน์โฮม
  Rhom Bho Property Public Company Limited's banner
  Rhom Bho Property Public Company Limited's logo
  ภูเก็ต
  • รับผิดชอบการควบคุม การก่อสร้าง
  • ตรวจสอบ และติดตามการทำงาน
  • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง
  Rhom Bho Property Public Company Limited's banner
  Rhom Bho Property Public Company Limited's logo
  ภูเก็ต
  • รับผิดชอบการควบคุม การก่อสร้าง
  • ตรวจสอบ และติดตามการทำงานประจำโครงการ TiTle
  • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  พญาไท
  • Manage overall Reward & Policy tasks
  • Design strategic compensation and benefits
  • Compensation & Benefits review and benchmark
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  พญาไท
  • มีประสบการณ์ด้าน Sustainability, Risk management
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ , ธุรกิจโรงพยาบาล
  • ธุรกิจ E-Commerce