premier business inter co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ อย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะฟังพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ป.ตรี คณะวิศวไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์
  • มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เดินทางต่างจังหวัดได้
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์บริหารงานบัญชีทั้งระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ีมีความรู้มาตรฐานบัญชี ภาษีอากร ต้นทุน ปิดงบบริษัท
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ SAP (ERP) ได้
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์งานประสานโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี