office of human resources management chulalongkorn university
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  ปทุมวันTHB 55K - 120K /เดือน
  • มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • งานด้านระบบกายภาพ บริหารจัดการอาคาร
  • เงินเดือน 54,000-108,000+เงินประจำตำแหน่ง 15,000
  Office of Human Resources Management, Chulalongkorn University's banner
  Office of Human Resources Management, Chulalongkorn University's logo
  ปทุมวันTHB 55K - 90K /เดือน
  • มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • งานด้านบริหาร
  • เงินเดือน 42,900-85,800 + เงินประจำตำแหน่ง 11,000