north east rubber public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางนา
  • พนักงานขายในกลุ่มต่างประเทศ
  • ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแผ่นปูรองนอนสำหรับปศุสัตว์
  • ทักษะด้านภาษาการติดต่อประสานงาน
  NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางนา
  • ปริญญาตรีจากสาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • งานเอกสารของฝ่ายงานการตลาด
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี
  NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางนา
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในงาน Investor Relations
  • วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวในตลาด ข้อเสนอแนะจากนักลงทุน
  • โบนัสตามผลงาน ,ปรับรายได้ 2 ครั้ง/ปี