net bright co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  RLC Recruitment Co., Ltd.'s banner
  RLC Recruitment Co., Ltd.'s logo

  Recruitment Consultants

  RLC Recruitment Co., Ltd.
  คลองเตย
  • Have some recruitment industry Experience
  • Bright Personality with Can-Do Attitude
  • Outstanding Communication and Interpersonal Skills
  TBN Software Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบุคคล 1-2 ปี
  • คำนวณเงิน ค่าแรง และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
  • สามารถคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
  วัฒนา
  • ปิดงบการเงินประจำเดือน/ไตรมาส/รายปี
  • สอบทานงานภาษีและวางแผนภาษี
  • ควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกบัญชี