mitr phol sugar corp ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 จาก 20 ตำแหน่งงาน
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Trader,credit analyst,trade coordinator
  • international sales,Future trade
  • Excellent communication in English
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • วิเคราะห์ตลาดและวางกลยุทธ์แผนการขาย
  • วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
  • Traditional Trade, Modern Trade and Online
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • จัดทำงบการเงินรวมให้กลุ่มมิตรผล
  • จัดทำ Management Report
  • วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของงบการเงิน
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • ติดตามและศึกษามาตรฐานบัญชีใหม่ๆ
  • บริหารจัดการมาตรฐานบัญชีของกลุ่ม
  • จัดทำงบการเงินรวม