mbk public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณืทำงาน 2 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน, งานไอที
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณืทำงาน 5 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ธุรกิจศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • จัดทํา Corporate Risk Profile ประจําปี
  • วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
  • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง