mbk public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  เมืองปทุมธานี
  • ปสก.เกี่ยวกับ Modern Trade,Traditional Trade
  • ปสก.เกี่ยวกับ Trade Marketing
  • สามารถทำกลยุทธ์การตลาด
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • Thai nationality, 30-35 years old.
  • Bachelor’s Degree in Computer Engineering,Computer
  • 3-5 year of experience in Security
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • พื้นที่กิจกรรม
  • พื้นที่สื่อโฆษณา
  • ขาย
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ประเวศ
  • Call Center
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด
  • มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจศูนย์การค้า
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี