mazda city co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรี
  • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุง 10 ปีขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี