mae fah luang foundation under royal patronage
  Suggestions will appear below the field as you type

  การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ งาน mae fah luang foundation under royal patronage

  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดองค์กร
  • การตลาดออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ
  • วิเคราะห์และนำเสนอ Solution
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • บริหารทีมงาน การขยายสาขา
  • วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ร้านกาแฟ
  • บริหารงบประมาณและภาพรวมร้านกาแฟ
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • ตรวจสอบ ประเมิน สรุปรายงานการตรวจสอบภายใน
  • เก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
  • ติดตามผลการตรวจสอบแก้ไข
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • ควบคุมการปิดบัญชีต้นทุนและ Inventory
  • วิเคราะห์ผลการใช้การต้นทุน
  • วางระบบควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชีต้นทุน