jetanin co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Jetanin Co., Ltd.'s banner
  Jetanin Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านโรงพยาบาลมาจะรับพิจารณา
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป