inteqc group inteqc feed co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-8 จาก 8 ตำแหน่งงาน
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาหารสัตว์ หรือทีเกียวข้อง
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s banner
  INTEQC Group (INTEQC Feed Co., Ltd.)'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน
  • เป็นพันธมิตรและกลยุทธ์ในการสรรหา