insurance
  Suggestions will appear below the field as you type
  Loading
  Loading
  1-30 of 153 jobs
  Muang Thai Insurance Public Company Limited/บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)'s logo

  เจ้าหน้าที่ - บริหารผลการปฏิบัติงาน(PMS)

  Muang Thai Insurance Public Company Limited/บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  LIKE INSURANCE BROKER COMPANY LIMITED's banner
  LIKE INSURANCE BROKER COMPANY LIMITED's logo
  • สำเร็จการศึกษาระกับปวช. ขึ้นไปถึงระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
  LIKE INSURANCE BROKER COMPANY LIMITED's banner
  LIKE INSURANCE BROKER COMPANY LIMITED's logo
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
  • รู้เส้นทางและสถานที่ในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและตรงต่อเวลา
  Next
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)