import-export
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Import Officer

  Mitsubishi Electric Automation (Thailand) Co., Ltd.
  คันนายาว
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ,การเงิน
  • มีความรู้ในขั้นตอนกระบวนการนำเข้าสินค้า
  • มีความรู้ในข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ