hi q food products co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s banner
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s logo

  Export Sales Supervisor

  Hi - Q Food Products Co., Ltd.
  บางพลี
  • Responsible for new inquires esp in the targets.
  • Pet Food Business, FMCG.
  • develop new product for supporting the market need
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s banner
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s logo
  บางบ่อ
  • ทำงานคลังสินค้า ตำแหน่งงานผู้จัดการคลังสินค้า 5 ปี
  • ธุรกิจ FMCG จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อและวางแผนการผลิต
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s banner
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s logo
  บางบ่อ
  • ะประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 4-6 ปี
  • ควบคุม ตรวจสอบ ในงานผลิต
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s banner
  Hi - Q Food Products Co., Ltd.'s logo

  ผู้จัดการโรงงาน

  Hi - Q Food Products Co., Ltd.
  บางบ่อ
  • ประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 5-7 ปี
  • การคิดเชิงวิเคราะห์
  • ควบคุม ตรวจสอบ ในงานผลิต