health land spa
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Health Land Spa & Massage's logo

  Online Customer Service Officer

  Health Land Spa & Massage
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • เคยผ่านงาน Reservation โรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Health Land Spa & Massage's logo
  ดินแดง
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือสื่อการตลาด หรือนิเทศศิลป
  • สามารถรับสถานการณ์ภาวะกดดันได้ดี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)