greater pharma limited partnership
  Suggestions will appear below the field as you type
  Greater Pharma Limited Partnership's banner
  Greater Pharma Limited Partnership's logo
  บางพลัด
  • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาด้านความปลอดภัย
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพ
  Greater Pharma Limited Partnership's banner
  Greater Pharma Limited Partnership's logo
  บางพลัด
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปี - 45 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขา เภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Greater Pharma Limited Partnership's banner
  Greater Pharma Limited Partnership's logo
  บางพลัด
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปี - 45 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Greater Pharma Limited Partnership's banner
  Greater Pharma Limited Partnership's logo
  บางพลัด
  • Assistant Product Manager
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • อายุ 23 - 30 ปี