greater pharma co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  บางพลัด
  • Supply Chain,Planning, Demand หรือ Supply planning
  • วางแผน วิเคราะห์ข้อมูล เพื่่อคาดการณ์การผลิตการขาย
  • ระบุโอกาสในการขายและความเสี่่ยง