fosera co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Fosera Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
  • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
  • ผ่านงาน จป.ในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ