fine metal technologies public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Fine Metal Technologies Public Company Limited's banner
  Fine Metal Technologies Public Company Limited's logo

  Accountant Officer

  Fine Metal Technologies Public Company Limited
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ทำรายงาน ภาษีซื้อ – ขาย และ ยื่น ภพ.30
  • ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีซื้อ และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย