federal electric corp. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Federal Electric Corp., Ltd.'s banner
  Federal Electric Corp., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรปราการ
  • สามารถใช้เครื่องมือด้านประกันคุณภาพได้
  • สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ