domino asia pacific co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 จาก 16 ตำแหน่งงาน
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo

  Supply Chain & Purchasing Manager

  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.
  จตุจักร
  • 5 years in similar role preferable
  • Experience in managing a team in fast environment
  • Food services experience will be given preferable
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  อยุธยา
  • ประสบการณ์ด้านการควบคุมคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านการจัดการสินค้าคงคลังเบื้องต้น
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิ ปวส.
  • สามารถใช้ Computer และพิมพ์ดีดได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Word/ Excel ได้
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo

  Event Sales (Senior Manager)

  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.
  จตุจักร
  • Knowledge of restaurant industry
  • Proficiency in English and computer literate
  • Work independently and as part of a team
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  อยุธยา
  • ประสบการณ์ด้านการทำงานในสายการผลิตในโรงงานอาหาร
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  อยุธยา
  • ม.3 / ปวช.ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี
  • จัดทำเอกสารการผลิต ประจำวัน
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ทำพิซซ่าตามรายการที่ลูกค้าสั่ง
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo

  Call Center

  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.
  จตุจักร
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย ( ม .6 ) ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้าน Call Center มาก่อน 1 ปี
  • รับสายโทรศัพท์เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นและติดต่อสาขา
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  อยุธยา
  • มีความรู้ด้านการจัดการสินค้าคงคลังเบื้องต้น
  • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์
  • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
  • มีความชำนาญในการใช้รถจักรยานยนต์
  • เลือกลงสาขาที่ใกล้บ้านได้
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s banner
  DOMINO ASIA PACIFIC CO., LTD.'s logo
  อยุธยา
  • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 1ปี
  • มีทักษะในการใช้ MS Office เบื้องต้น