deestone corporation limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  DEESTONE CORPORATION LIMITED's banner
  DEESTONE CORPORATION LIMITED's logo

  Event Marketing Officer

  DEESTONE CORPORATION LIMITED
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • มีประสบการณ์จัดกิจกรรม 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่่องยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • กล้าแสดงออก บุคลิกภาพดี สื่อสารชัดเจน