cmc biotech co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  CMC Biotech Co., Ltd.'s banner
  CMC Biotech Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องมือแพทย์พิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์และใบขับขี่
  • Managing and solving of system breakdowns IE
  CMC Biotech Co., Ltd.'s banner
  CMC Biotech Co., Ltd.'s logo
  ภาคเหนือ
  • จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์
  • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือได้
  • มีประสบการณ์การขายเครื่องมือแพทย์