chodthanawat co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี
  • สามารถเรียนรู้ได้เร็ว
  Chodthanawat Co., Ltd.'s banner
  Chodthanawat Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • เพศชาย
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ เช่น สาขาไฟฟ้า, โยธา
  • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่