chan wanich
  Suggestions will appear below the field as you type
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  พระประแดง
  • C# .Net, Angular, JavaScript
  • Big and Stable Company
  • Health care, Provident Fund, Annual Leave 10 days
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s logo
  เมืองสมุทรปราการTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • Training & Development, Competency, KPI/OKR, KM
  • ปสก.พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการผลิตไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ประจำโรงงานพระประแดง ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์