central group
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 103 jobs
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ในงานด้านร้านอาหาร 5-8 ปี
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการร้านไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
  Central Group's banner
  Central Group's logo

  IT Support Officer

  Central Group
  Bangkok
  • ปริญญาตรี หรือ ปวส. ด้าน IT, Business Computer
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี, ความรู้พื้นฐาน computer
  • จบใหม่ / มีประสบการณ์ ด้าน IT Support
  Sathorn
  • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 24 - 27 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ ฯลฯ
  • ประสบการณ์ทำงานจัดซื้อ 1 - 2 ปี
  Next