carabao tawandang co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • สามารถทำงานกะกลางคืนได้ (เวลา 16.00 - 24.00 น.)
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน
  • ประจำโรงงานที่อ.บางปะกง(แต่ต้องเข้า กทม.ได้บางวัน)
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างชำนาญ