bumrungrad hospital public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • มีความรับผิดชอบสูงต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Manager, Skin & Aesthetic Center

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Manager
  • Skin & Aesthetic Center
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Registered Nurse - Skin & Aesthetic

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Registered Nurse
  • Skin & Aesthetic
  • สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ชอบงานบริการ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ในการงานด้านธุรการ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์,ด้านการสื่อสาร
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Concurrent Review Nurse

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Nurse Insurance
  • Healthcare
  • Data Analyzing and Report
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Senior Manager, Patient Financial Services

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Thailand Best Employer Award 11 year in a roll
  • competative Salary and benefits
  • 1 of the best hospital in the world