bumrungrad hospital public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  พระประแดง
  • ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • โอกาสในการบริการและพบปะลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ
  • โอกาสในการใช้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  • โอกาสเรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรชั้นนำ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • Bachelor’s degree or Higher in Accounting
  • 7 years work experiences in audit function
  • 4 years experience in internal audit
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • Bachelor’s Degree Accounting/Finance
  • 5 years work experience in Fixed Assets or Audit
  • Communication in Both Thai and English
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Bachelor’s degree in Electrical or Mechanical
  • 7 years of experiences in Healthcare / hotel
  • Effective communication in English
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรีหรือ ปวส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 7 ปี เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาอาคาร
  • ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรีสาขา Engineering ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง และงาน Project 5 ปี
  • มีทักษะด้าน Computer และ Software ในการทำงาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • วุฒปวช./ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 1-2 ปี
  • มีความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงเป็นอย่างดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Japanese Interpreter
  • Japanese Speaking strong command of English/ Thai
  • experience in customer relations
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งาน Admin เอกสารอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ(คะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป )