bumrungrad hospital public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ชอบงานบริการ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Concurrent Review Nurse

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Nurse Insurance
  • Healthcare
  • Data Analyzing and Report
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Insurance Officer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานบริการทั่วไป อย่างน้อย 1ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ ด้านข้อมูลสารสนเทศอย่างน้อย 5 ปี
  • ทำงาน วันจันทร์- วันศุกร์
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Concierge Officer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานวันหยุด และ ทำงานเป็นกะได้
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • มีโอกาสได้ร่วมงานกับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในไทย
  • สวัสดิการดี, มีรายได้ที่มั่นคง และมีค่าภาษาอังกฤษ
  • สิ่งแวดล้อมดีๆ และมีเครื่องแบบฟรี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Credit Management Officer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Senior Specialist, Talent Management

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Minimum 10 years of experience in HR field
  • Strong will to excellent and strong foundation
  • Good benefit and opportunity to learn and grow
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Bachelor’s Degree or above
  • Experiences in all aspects of Quantity Surveyor
  • Good command of written and spoken English
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Senior Officer - Specialist , Recruitment

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ด้านงานสรรหาบุคลากร
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
  • มีประสบการณ์ในด้านสายการบัญชี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Assistant Corporate Secretary and Compliance Lawyer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติกรอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนบริษัท
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Electrical Technician / Engineering -HVAC

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  คลองเตย
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปวช. หรือ ปวส. :วิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานช่างอย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีความสามารถในการใช้งาน computer เบื้องต้นได้
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Senior Specialist, Manpower Management (Clinical)

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  วัฒนา
  • Bachelor’s degree or higher in related field
  • At least 10 years of Experience in HRM, Manpower
  • Good Command of English
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • Bachelor’s degree or above
  • Minimum 5 years of experience
  • Good command of spoken & written English
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะในการใช้งาน Microsoft Office
  • TOEIC score มากกว่า 700 คะแนน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Accounting Officer - Corporate Accountant

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์