bualuang securities co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Exp. 5+ years in business analyst, product owner
  • Designing & developing products in Private Fund
  • Must Have a Fund Manager License
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Experience in regarded law firm / in-house counsel
  • Draft, review, revise contracts and legal document
  • Near BTS Saladaeng , MRT Silom
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Exp. 2+ years in software development and support
  • support user for application-related problems
  • Good English communication skills.
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีปสก. งานด้านการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย
  • ชำนาญในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
  • บันทึกรายการรายได้ / ชำนาญด้านภาษีอากร
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีปสก. 5 ปี ในด้านงานนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
  • ตรวจสอบรายการซื้อ-ขายประจำวันและกระทบยอด
  • มีประสบการณ์ใช้งานระบบ FundConnext
  Bualuang Securities Public Company Limited's banner
  Bualuang Securities Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • ปสก. >2ปี ด้านซื้อขายตราสารหนี้ตลาดแรกและตลาดรอง
  • วิเคราะห์การซื้อขายตราสารหนี้ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง
  • ผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ (Bond Dealer)
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Provident Fund
  • เข้าพบลูกค้าเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
  • มีประสบการณ์ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Selling Agent
  • กระตุ้นยอดขายของผู้สนับสนุนการขาย
  • ให้ข้อมูลด้านกองทุน
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s banner
  BBL Asset Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • งานด้าน Call Center
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ