bim modeler
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  คลองหลวง
  • มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
  • สามารถใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ เช่น AutoCAD
  • สามารถมาทำงานประจำโรงงานลำลูกกาคลอง 10 ได้