berli jucker
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo

  Company Secretary Manager

  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)
  คลองเตย
  • รับผิดชอบประสานงาน จัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  • การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือ
  • Company Secretary, Affairs
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo

  SAP Support (Module FI 1 position, MM 1 position)

  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)
  คลองเตย
  • Problem and Integration from other application
  • Recognize issues and drive to resolution
  • Configuration on SAP in FI/CO/SD/MM Module
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo

  Project Manager (Pharmaceutical Industry)

  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)
  คลองเตย
  • Bachelor’s Degree in Pharmacy
  • Having experience in pharmaceutical factory
  • Handle local projects and QA task
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo

  Brand Manager (Personal Care)

  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)
  คลองเตย
  • Master's Degree in Marketing / Advertising
  • At least 5 years experience in FMCG business
  • Good creative,interpersonal and negotiation skills
  Berli Jucker Logistics Limited./บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด's banner
  Berli Jucker Logistics Limited./บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด's logo

  Assistant BD Manager

  Berli Jucker Logistics Limited./บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
  ปริมณฑล-สมุทรปราการTHB 45K - 55K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Age 30-35 Year
  • Education Bachelor - Master's degree
  • Experience 5 Year Up
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo

  Regulatory Affair Officer (Medical Device)

  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)
  คลองเตย
  • ป.ตรี วิศวกรรมชีวการแพทย์,ชาย/หญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
  • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
  Berli Jucker Public Company Limited's banner
  Berli Jucker Public Company Limited's logo
  ต่างประเทศ
  • Counsel and guidance to Management on HR matters
  • Oversee and manage the HR & General Affairs
  • Min 10 years experience in HR, strong HRM and C&B
  Berli Jucker Foods Limited/บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด's banner
  Berli Jucker Foods Limited/บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด's logo

  R&D Officer – Senior/เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - อาวุโส Urgently Required

  Berli Jucker Foods Limited/บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
  บางเสาธง
  • Master’s degree in Food Science & Food Tech
  • Bachelor’s degree with food industry experience >1
  • exp.in R&D function in food industry