bangkok life assurance public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Bangkok Life Assurance PCL.'s banner
  Bangkok Life Assurance PCL.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การเงิน
  • มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ตลาดทุนได้
  • มีประกาศนียบัตร CFA จะพิจารณาเป็นพิเศษ