bangkok aviation fuel services public company limitedi
  Suggestions will appear below the field as you type
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  บางพลี
  • มีประสบการณ์งานวิศวกรรม ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้การบริหารงานโครงการ
  • ให้ข้อมูล คำปรึกษา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  บางพลี
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 8 ปี
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงาน สุวรรณภูมิ
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  ดอนเมือง
  • ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  ดอนเมือง
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's banner
  Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limitedi's logo
  ดอนเมือง
  • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 3 ปี
  • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง