back-end
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 130 jobs
  ELECTRONICS EXTREME LIMITED's banner
  ELECTRONICS EXTREME LIMITED's logo

  Programmer (PHP Developer)

  ELECTRONICS EXTREME LIMITED
  Nonthaburi > Muang
  • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน Docker
  Wisdom Vast Company Limited's banner
  Wisdom Vast Company Limited's logo
  Bangkok Area - Nonthaburi
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
  • มีภูมิลำเนาย่านราชพฤกษ์ พระรามห้า นนทบุรี
  • มีความรู้ ความเข้าใจ ในรุ่นและ spec ของเครื่อง
  Next