amway thailand limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 4 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 4 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Amway (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Amway (Thailand) Limited's โลโก้ของ
  ตาก
  • ประสบการ์ 5-7 ปี การบริหารร้านค้าส่ง ค้าปลีก
  • มีประสบการณ์ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านมาก่อน
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)