all now logistics co. ltd.
  Suggestions will appear below the field as you type
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Phrapradaeng
  • ประสบการณ์ 3 ปี ในตำแหน่ง SA
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากเคยมีปสก.ด้าน Programmer มาก่อน
  • ประจำโรงงานพระประแดง หรือ สีลม (เลือกสถานที่ได้)
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาไอที วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ปสก.ในงานบริหารโครงการและ Operations 3+ ปี
  • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s banner
  Chan Wanich Co., Ltd. (CSP)'s logo
  JatuchakTHB 25K - 35K /month
  • ปฏิบัติงานที่ธนาคารทีทีบี สำนักงานใหญ่
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานเอกสารของธนาคาร
  • Excel (Pivot & VLookUp), Data Management
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  BangrakTHB 25K - 30K /month
  • มีความรู้ในระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux
  • มีความรู้ด้าน IT Infrastructure
  • ทำงานเป็นกะ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้