abbra co ltd
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  Abbra Corporation Limited's banner
  Abbra Corporation Limited's logo

  Asst. Production Manager

  Abbra Corporation Limited
  Ladlumkaew
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร,วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ตัวสินค้า และกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ