เลขานุการกรรมการบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Malee Group Public Company Limited.'s banner
  Malee Group Public Company Limited.'s logo
  ลำลูกกา
  • Internal Auditor, Auditor
  • Compliance, Analytics, Risk, Internal Audit Report
  • Minimum3 years experiences in Internal Audit
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบ IT
  • ชอบศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี