เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's banner
  The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand's logo
  จตุจักร
  • เข้าใจหลักการด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล/Power BI/Excel
  • มีความสนใจในตลาดทุนกับการลงทุน