เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 38 ตำแหน่งงาน
  The Thai Life Assurance Association's logo
  Sathorn
  • นิติศาสตร์ กฎหมาย นิติกร Law
  • การประกันภัย ประกันชีวิต
  • ธุรกิจประกันชีวิต การประกอบธุรกิจประกันภัย
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ตรวจ/จัดทำร่างสัญญา
  • มีประสบการณ์ด้านการว่าความในศาล
  • การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  Saraburi
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย0-3 ปี
  • มีความรู้ทางกฎหมายและการดำเนินคดีความต่าง ๆ
  บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)'s logo
  Bangplee
  • บุคคลโรงงานอุตสาหกรรม
  • โอกาสความก้าวหน้า
  • บริษัทมหาชน
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • ติดตามสืบทรัพย์เร่งรัดหนี้สินและบังคับคดีทุกประเภท
  • ให้ความเห็นและพิจารณาปัญหาข้อกฎหมาย
  • ติดต่อหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานราชการ หรือเอกชน
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s banner
  RAMA PRODUCTION CO., LTD.'s logo
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ด้านขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
  • ประสบการณ์ขึ้นทะเบียน อาหารและยา
  • มีประสบการณ์ด้านยื่นขอ เจดแจ้งเลข
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • Company Secretary เลขานุการบริษัท
  • Meeting การประชุม
  • Admin งานธุรการ
  Orthopeasia Co., Ltd. / บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด's banner
  Orthopeasia Co., Ltd. / บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด's logo
  Chachoengsao
  • การบริหารงานที่ดี
  • งานที่ท้าทาย มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของคนไทย
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Chiang Mai
  • งาน HRM และ HRD
  • งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
  • งานวางแผนบริหารงานบุคคล
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • กำกับดูแล Compliance
  • บริษัทมหาชน ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ
  • กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)'s logo
  Huaykwang
  • งานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียน
  • กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายธุกิจ
  • งาน Compliance และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s banner
  Sermsuk Public Company Limited (Thai Beverage)'s logo
  Huaykwang
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์งานด้านสัญญา 3 ปีขึ้นไป
  • นิติศาสตร์
  Polar Bear Mission Co., Ltd.'s banner
  Polar Bear Mission Co., Ltd.'s logo
  Rajthevee
  • ตรวจสอบและจัดทำงบกระทบยอดบัญชีประจำเดือน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือบัญชีต่างๆ
  • จัดทำงบกำไรขาดทุน
  HUASENGHENG COMMODITAS CO., LTD.'s logo
  Bangkok Area - Nakornpatom
  • ผู้อำนวยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • พัฒนา เพิ่มทักษะ ศักยภาพ ความรู้ การธำรงรักษาพนักง
  • บริหารจัดการสรรหา ด้านกำลังพล บุคคลากร
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า SME
  • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  ถัด ไป