เจ้าหน้าที่ขององค์กร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางกะปิ
  • การศึกษาระดับปริญาตรีขึ้นไป สาขา การบริหารธุรกิจ
  • ควบคุมดูแลงบประมาณค่าใช้จ่ายรายปีของกิจกรรม CSR
  • ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกับชุมชน