หัวหน้าโรงงาน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  อุดรธานี
  • มีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงในโรงงาน
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงในโรงงานผลิตยางจะเป็นประโยชน์
  • สามารถในการควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี