หัวหน้าวิศวกรรม
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  TCC Land Commercial's logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล หรืออุตสาหกรรม
  • ปสก.หัวหน้างานวิศวกรรมในธุรกิจศูนย์การค้า 5 ปีขึ้น
  • มีความรู้ข้อกฎหมาย,พรบ.ควบคุมฯ ในธุรกิจศูนย์การค้า