หัวหน้างานวางแผน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • นำข้อมูลจากส่วนต่างๆมาคิดวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์
  • วิเคราะห์แผนการดำเนินงานและควบคุม
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์