• Technical Support
 • Customer service
 • Food Regulation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in mechanical engineering
 • Good written and speaking English.
 • Fluent Computer literacy.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความขยัน อดทน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fields
 • Able to communicate in English
 • Experience in Material Control

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Marketing Managemen
 • 2 years experience in marketing & customer service
 • Excellent command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขี้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง
 • มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส สาขาช่างกลโรงงาน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดทำเอกสารด้าน doccument control

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Construction, Cranes
 • upcountry travelling
 • Engineering

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, age not over 35 years old
 • experience in Sales, Oversea sales for 3-5 years
 • Good in English and Chinese skill (HSK 5-6)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female,Thai or Japanese age 30-40 years old
 • Exp Industry Sales 5 years up
 • Good in Japanese Speaking (JLPT N1 - N2)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female , age 23-27 years old, (New Grad)
 • Fluent in Japanese (JLPT N1-N2)
 • 0-3 y exp in Japanese Interpreter and Translator

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจียรงานตามแบบของลูกค้า
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องเจียร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good command in English is preferable.
 • Prepare sale and inventory reports
 • Handles documents such as quotation and invoice.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experienced in Sale Engineering of HDD.
 • Find to start new project and keep current busines
 • Plan, act and control electronic business

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Prepare sale and inventory reports
 • Coordinate with any other related parties
 • Handles documents such as quotation and invoice.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Sales Engineer/วิศวกรการขาย

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s or Master’s Degree in any Engineering
 • Good command in English: TOEIC Score is 450 up
 • 1-5 year exp in Sales in electronic manufacturing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Communicate with Asian & European clients
 • Follow up of PO & sales forecast
 • Development of products

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีน้ำใจ ชอบงานกิจกรรม
 • ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลด้านการปลูกพืชเกษตร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเกษตรกรรม
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Facility
 • Utility
 • HDD Facility Systems or Electronics Manufacturing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Warehouse Sale
 • Hold a degree in any fields
 • At least 3 years experience as a sale position

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Human Resources (HR) Manager
 • Strategic
 • Plant HR Experience

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources (HR) Manager
 • Strategic
 • Plant HR Experience

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Createstrategy to increase production efficiency
 • Manage around 500 staff in the factory
 • Bachelor’s degree or higher in Food Technology

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบดูแลงานความปลอดภัยและงานสิ่งแวดล้อมภายใน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ISO14001:2015 จะได้รับพิจารณาเป็นกรณี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • B.Eng / B.Sc. in any related field
 • Good command in English
 • 1-5 Years direct experience in HDD cluster.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Environmental Engineer
 • Environmental Science
 • Occupational Health & Safety or related field.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Public Relations

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • experience in PR or corporate communication
 • understanding of PR works and media requirements
 • writing and speaking skill both Thai and English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองที่ดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad, Solitwork ได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาการตลาดหรืออื่นๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด
 • ความตั้งใจและรับผิดชอบต่องาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years of Flex PCB or Laser Hardware
 • Able to work upcountry Ayutthaya / Chonburi
 • Good command of written and spoken English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age is not over 26 years old
 • degree in any Engineering
 • 0-4 years experience in Engineering field

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age is not over 26 years old
 • degree in any Engineering
 • 0-4 years experience in Engineering field

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age is not over 26 years old
 • degree in HR, Political Science, Business Admin
 • 0-2 years experience in HRM, HRD is an advantage

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or related
 • 1-2 years experience in Accountant/ Internal Audit
 • Good command in Computer and English Skill

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 24-35 years old.
 • Bachelor's Degree
 • Experience at least 2-3 years

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู็ความเข้าใจ ในเรื่องภาษี
 • สามารถใช้โปรแกรม express ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม word, excel ได้เป็นอย่างดี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของเครื่องจักร
 • มีพื้นฐานการทำงานด้านเหล็ก
 • ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • to work in well-known company where
 • to work with other Thai members and gain
 • Analyze and fix basic errors independently

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years at least in electronics field is plus
 • Have an experience in QA-QC, customer support
 • Good spoken and writing English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Can use PLC Omron & Mitsubishi
 • Can use Auto cad
 • Can read Drawing

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female
 • Age between 24-28 Years.
 • Good communication in English.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Pharmaceutical Sciences
 • At least 2-5 years’ experience in a pharmaceutical
 • Knowledge of ISO 9001 requirements

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล