พนักงานธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 302 ตำแหน่งงาน
  Oriental Copper Co., Ltd.'s banner
  Oriental Copper Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • 1-2 years in Export Sales Admin, Sales Support.
  • Knowledge of ISO/ISO 9001:2015, ISO 14001.
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพประจำปี และอื่นๆ
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ
  • มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล
  • มีความรู้และเข้าใจงบการเงิน เข้าใจกลไกในภาคตลาดทุน
  ถัด ไป